Stichting  Natuurrijk

Doelstelling

Het (statutaire) doel van de Stichting Natuurrijk is het verwerven, in stand houden, verrijken, beheren en onderhouden van onroerende goederen met een natuur- of aanverwante bestemming in de Krimpenerwaard. Daarbij gaat het uiteraard in de eerste plaats om het natuurdomein ‘Natuurrijk’, maar het is daar uitdrukkelijk niet toe beperkt.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het geven van voorlichting over natuurverrijking in algemene zin;
  • het gelegenheid bieden tot het opdoen van praktische ervaring bij het beheer en het onderhoud van natuurgebieden, met het oogmerk van natuurverrijking;
  • verder alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Statuten en Bestuur

De statuten van de Stichting Natuurrijk zijn tot stand gekomen in het kader van de oprichting van de Stichting Natuurrijk en als zodanig opgenomen in de oprichtingsakte, die op 15 april 2019 is verleden voor mr. R.R. Rijnvis, notaris te Krimpen aan den IJssel.

Postadres: Treviso 41, 2921 BJ, Krimpen aan den IJssel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 74582305. Het RSIN-nummer is 859956441. 

                                    Het Bestuur

Jaarplan

Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan op. Hierin vermeldt het bestuur het beleid, respectievellijk de doelstellingen, programma’s, activiteiten en beoogde resultaten voor het desbetreffende jaar en licht deze waar nodig toe.

Jaarplan 2019-2020

Onderstaand treft u het jaarplan aan (pdf).

Beheerplan

Behalve een jaarplan stelt het bestuur tevens een beheerplan op, steeds voor een periode van ten minste vijf jaren. Dit beheerplan bevat meetbare doelstellingen en een prioritering van deze doelstellingen.

Beheerplan 2020-2024 Natuurrijk
Het beheerplan voor Natuurrijk, dat betrekking heeft op de jaren 2020 tot en met 2024, bevat allereerst enkele algemene uitgangspunten, zoals het niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen en van meststoffen, het niet jagen in het gebied en het beperken van bezoek aan het gebied gedurende het broedseizoen. Daarnaast bevat het beheerplan een overzicht van de werkzaamheden die jaarlijks op Natuurrijk (moeten) worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden in vier à vijf perioden van enkele maanden onderverdeeld.

Het volledige Beheerplan 2020- 2024 treft u onderstaand aan (pdf).

Financieel

Bij de start van de Stichting Natuurrijk kon het bestuur beschikken over een zeer bescheiden kapitaal.

Het beheer van Natuurrijk vindt plaats voor eigen rekening. Om de toekomst van dit natuurgebied veilig te stellen, zal het bestuur omzien naar mogelijkheden om de financiële positie te versterken via schenkingen, erfstellingen en legaten en naar mogelijkheden om subsidies en donaties te verwerven.

ANBI-status
De stichting beschikt over de status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dat biedt donateurs de mogelijkheid om, als zij schriftelijk vastleggen dat zij ten minste vijf jaar

jaarlijks eenzelfde bedrag aan de stichting schenken, deze bedragen als ‘periodieke gift’ volledig af te trekken bij hun aangifte voor de inkomstenbelasting.

Financiële verantwoording
Een eerste financiële verantwoording (balans en staat van baten en lasten) zal in de eerste helft van 2021 beschikbaar komen, dat wil zeggen na het eerste boekjaar dat volgens de akte van oprichting eindigt op 31 december 2020.  

Over Kees Beaart
Kees Beaart, voorzitter/coördinator natuurverrijking en werkzaamheden van de Stichting Natuurrijk
Kees Beaart (1947, Delft) was werkzaam in het basis- en hoger onderwijs. Om de natuur te verrijken en ervaring op te doen met groenbeheer zonder gif kochten zijn vrouw Birgitte en hij in 1977 het Natuurrijk, waar deze website over gaat.

Stichting Natuurverrijking
Kees Beaart was van 1984 tot de opheffing in 2005 de drijvende kracht van de Stichting Natuurverrijking. Voor deze stichting schreef hij een aantal publicaties, met als doel mensen meer bewust te maken van de gevaren van chemische bestrijdingsmiddelen. Maar met name ook om aan te geven hoe openbaar groen zonder gif kan worden onderhouden. Daartoe werd bijna jaarlijks naar alle Nederlandse gemeenten informatie gestuurd. In ruim honderd gemeenten werd bovendien mondeling toelichting op deze informatie gegeven. Gemeenten die geen bestrijdingsmiddelen op straat en/of in het plantsoen gebruikten, werden op de zogenoemde Groene Lijst geplaatst, waarvan tussen 1985 en 2005 twaalf versies verschenen.

Bestrijdingsmiddelenbeleid
Tussen 2005 en 2015 heeft Kees zich namens diverse natuur- en milieuorganisaties met het bestrijdingsmiddelenbeleid van de landelijke overheid beziggehouden. Hij was in die periode onder andere auteur van verschillende ‘open brieven’ aan de Tweede Kamer, die leidden tot Kamervragen. Ook was hij de opsteller van het ‘Nationaal Actieplan Bestrijdingsmiddelen’ en van een uitgebreide reactie op het conceptrapport van de Gezondheidsraad over ‘Gewasbescherming en omwonenden’.

Johannes Goedaert
In 1996 vond Kees in Kopenhagen een boekje van de entomoloog en schilder Johannes Goedaert (1617-1668), de vroeger beroemde maar later in de vergetelheid geraakte Nederlandse ontdekker van de ‘gedaanteverwisseling’, die een groot gedeelte van de insecten ondergaat. Op initiatief van Kees werd in 2016 in het Zeeuws Museum in Middelburg een tentoonstelling over Goedaert gehouden en verscheen de monografie 'Johannes Goedaert - fijnschilder en entomoloog’. Hij was ook een van de organisatoren van de driedaagse Goedaert-conferentie die in maart 2019 in Middelburg werd gehouden.

Kees en Birgitte beheren Natuurrijk nog altijd. Om het voortbestaan ervan in de toekomst te garanderen, is in 2019 de Stichting Natuurrijk opgericht.

Meer informatie over activiteiten, brochures en artikelen van Kees is te vinden door op zijn naam te zoeken op de websites van o.a. de Koninklijke Bibliotheek, de Vlinderstichting, het programma Vroege Vogels en Omroep Zeeland.